Privacy Disclaimer RTV

Inleiding 

RTV (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar kijkers, prospects en andere personen binnen de organisaties van onze kijkers en klanten, zakenpartners en leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee RTV een zakelijke relatie heeft of overweegt. Deze Privacyverklaring wordt aangevuld door de Privacyverklaring voor klanten (zie verder).

Wij doen dit om onze kijkers en partners zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. 

Heb je vragen? We helpen je graag! Hiervoor kun je contact opnemen via privacy@rtv.be of je kan telefoneren naar 014-59 15 25. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn RTV, de regionale televisie voor Kempen en Mechelen. TV PLUS is een merk van RTV vzw. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een groot evenement). In het geval van onze grote evenementen vind je trouwens ook altijd een privacy statement op de website van dat betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details kan terugvinden. 

Je kan RTV vinden op volgend adres: Lossing 16, 2260 Westerlo 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden, functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Wettelijke verplichtingen 

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij RTV persoonsgegeven verwerken. 

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens. 

 • Nieuwsbrieven en mailings 

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven. (zie link onderaan in de nieuwsbrief) 

 • Privacy Waarborg 

Om eventuele audits in het kader van de privacy wetgeving te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt. 

 • Werving (marketing) 

RTV beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe kijkers, sponsoren, partners, experts en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden. 

Voor RTV campagnes (en RTV gerelateerde campagnes zoals onze programma’s en onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien. 

Ook maken wij voor RTV (en RTV gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook , Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. 

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook 

LinkedIn 

Twitter 

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds RTV advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten. 

 • Verbetering RTV programmatie en dienstverlening 

Voor de verbetering van onze programmatie en dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. 

Rechten van betrokkenen 

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@rtv.be of 014-59 15 25

 • Informatie en inzage: 

Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. 

 • Rectificatie: 

Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 • Vergetelheid: 

Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. 

 • Beperking: 

Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. 

 • Bezwaar (verzet): 

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. 

 • Overdraagbaarheid: 

Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op. 

 • Daarnaast kun je ook: 

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. 
Klacht indienen bij de Privacy Commissie: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Bewaartermijnen 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Grondslagen van de verwerkingen 

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van RTV: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes. 

Derde ontvangers 

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij maken gebruik van Google Analytics. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen. 

Links 

Op de websites van RTV zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. RTV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen. 

Cookie statement 

Wij gebruiken cookies op de websites van RTV. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. 

Je vindt alle uitleg bij de link Cookie Statement 

PRIVACY DISCLAIMER VOOR KLANTEN 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door RTV bvba, Lossing 16 2260 Westerlo, commercieel@rtv.be, 014-59 15 25. 

U bezorgde ons de volgende gegevens: naam, adres, mailadres, telefoon, bankrekeningnummer. 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit steeds doen met naleving van de toepasselijke wetgeving. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden: 

Het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte, …), 
het afsluiten van de overeenkomst, 
de levering van de bestelling, 
uitschrijven van facturatie,
opvolging van betalingsverkeer, 
de klantenservice na uitvoering van de overeenkomst, 
het informeren omtrent acties etc. die een aanvulling kunnen vormen op de overeenkomst die wij met u afsluiten 

Wij mogen uw persoonsgegeven dus verwerken aangezien wij deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst. 

Indien deze lijst aangepast wordt, dan zullen wij u daarover tijdig inlichten. 

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor onze medewerkers en dit in zoverre zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van een toekomstige, lopende of vroegere samenwerking. 

Opslag van gegevens 

Uw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op een centrale server die exclusief beheerd wordt door RTV en die zich bevindt te Westerlo. Deze server wordt beveiligd door WatchGuard Technologies. Wij zullen steeds zo goed mogelijk uw persoonsgegevens beschermen tegen ongerechtvaardigde toegang, gebruik en onthulling: we maken daarbij gebruik van redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers. 

We spannen ons ook in om uw persoonsgegeven te updaten en bij te werken om hun nauwkeurigheid te behouden. 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU: indien wij dit toch zouden voorzien dan berichten van u hiervan. 

INZAGERECHT 

U kan vanzelfsprekend steeds uw persoonsgegevens opvragen, verbeteren, … U kan ook vragen dat uw gegevens verwijderd worden indien zij voor andere dan zuiver contractuele doeleinden gebruikt zouden worden. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is de afhandeling van onze klant – leveranciersverhouding: met het oog daarop behouden wij uw gegevens tot 10 jaar na de levering van onze producten aangezien dit de uiterste verjaringstermijn is voor contractuele vorderingen naar Belgisch recht. 

Alle contacten en verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u overmaken aan privacy@rtv.be Wij doen vanzelfsprekend steeds ons uiterste best om zorg te dragen voor de bescherming van uw persoonsgegevens: mocht hierbij toch iets fout lopen dan zullen wij u daarvan in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk inlichten en in elk geval alle nodige maatregelen treffen om verdere verspreiding van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

U kan ons ook de overdracht vragen van uw persoonsgegevens aan een derde partij. 

KLACHTEN 

Indien u ondanks al onze inspanningen nog klachten hebt omtrent de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan jij steeds een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, commission@privacycommission.be(www.privacycommission.be).