Wedstrijdreglement

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit reglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die RTV* en TV PLUS* via hun website, andere onlinekanalen (zoals Facebook, Instagram) of op een andere wijze. Per wedstrijd kan (kunnen) bijkomend een specifiek wedstrijdreglement of deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien een of meer bepalingen afwijken, primeren de bepalingen van het specifieke wedstrijdreglement. 

(*RTV en TV PLUS zijn merken van RTV vzw) 

Deelname aan onze wedstrijden 

Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve: 

de personeelsleden, freelancemedewerkers en bestuurders van RTV vzw en haar verbonden vennootschappen, de personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelnemen, en de gezinsleden wonende op hetzelfde adres van bovengenoemde personen. 

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat deze dergelijke toestemming verkregen heeft. RTV/TV PLUS houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te gaan, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door RTV/TV PLUS opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken. 

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben. 

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen. 

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen, tenzij anders bepaald in het specifieke wedstrijdreglement. 

Deelnemers met een geheim telefoonnummer of telefoonnummers op naam van bedrijven kunnen niet deelnemen aan een wedstrijd. 

Indien een deelnemer een reis wint, wordt die deelnemer en zijn eventuele medereiziger(s) voor een termijn van een jaar na bevestiging van het winnen van de reis uitgesloten van deelname aan iedere andere wedstrijd (mede) georganiseerd door RTV/TV PLUS waarbij een reis kan gewonnen worden. 

RTV/TV PLUS kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door RTV/TV PLUS voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw. 

Verloop van de wedstrijd 

Indien het gaat om een wedstrijd met deelname per GSM, wordt de kostprijs per sms aangegeven. 

Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben/heeft. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. 

In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld. 

Prijzen 

RTV/TV PLUS verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. RTV/TV PLUS is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het telefoonnummer/e-mailadres). Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 

Indien een prijs verstuurd wordt, is RTV/TV PLUS niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd is RTV evenmin aansprakelijk voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via brief, e-mail, persoonlijk telefonisch contact of via SMS, afhankelijk van de betrokken wedstrijd. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via alle uitingswijzen van het organiserende medium. 

RTV/TV PLUS kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdelement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat RTV/TV PLUS bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van RTV/TV PLUS en/of de organisator. 

Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper. 

Aansprakelijkheid van RTV/TV PLUS 

RTV/TV PLUS is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. 

RTV/TV PLUS is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 

RTV/TV PLUS is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is RTV/TV PLUS niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan RTV/TV PLUS niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan RTV/TV PLUS de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestiging) formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan RTV/TV PLUS de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. emailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens RTV/ TV PLUS.

Indien RTV genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan RTV/ TV PLUS hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal RTV/TV PLUS alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. RTV/TV PLUS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van RTV/TV PLUS en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend. 

RTV/TV PLUS is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. RTV/TV PLUS kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van RTV/TV PLUS in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat RTV/TV PLUS in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.